Algemene voorwaarden sportkampen en -lessen door Turnclub Athen

1. Definities en toepassingsgebied

Art. 1 – Definities.
1° Turnclub Athen: Gymnastiekclub aangesloten bij GymFed Vlaanderen.
2° een activiteit: een sportkamp en -les georganiseerd door Turnclub Athen.
3° de inschrijver: de persoon die een of meerdere deelnemers inschrijft voor een activiteit. Deze persoon moet meerderjarig zijn en kan de inschrijver zelf zijn.
4° de inschrijving: de inschrijving voor een deelname aan een activiteit. Deze inschrijving gebeurt online via www.turnclubathe.be.
5° de deelnemer: een ingeschreven deelnemer voor een activiteit.

Art. 2. Voorliggende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten zoals omschreven in artikel 1, 2° van onderhavige algemene voorwaarden. Door de inschrijving aanvaardt de inschrijver en de deelnemer onderhavige algemene voorwaarden en de toepasselijke huishoudelijke reglementen van Turnclub Athen. Deze huishoudelijke reglementen zijn online beschikbaar via www.turnclubathe.be.

2. Mogelijke deelnemingsvoorwaarden, inschrijving en betaling.

Art. 3. De activiteiten staan open voor iedere deelnemer die voldoet aan mogelijke deelnemingsvoorwaarden. Deze kunnen van sporttechnische aard zijn of leeftijdsgebonden. 

Art. 4. Om deel te nemen aan een activiteit dient de deelnemer ingeschreven te zijn op de wijze omschreven in artikel 1, 4°. Na de inschrijving gaat Turnclub Athen na of er voldoende inschrijvingen zijn om de activiteit te laten doorgaan. In het positieve geval ontvangt de inschrijver, zo voldaan aan de mogelijke deelnemingsvoorwaarden omschreven in artikel 3, de bevestiging van de inschrijving, een factuur en de nodige informatie met betrekking tot de gekozen activiteit. Indien het Turnclub Athen oordeelt dat de activiteit niet doorgaat, vervalt automatisch de inschrijving. De beslissing of een activiteit al dan niet doorgaat wordt uiterlijk twee weken voor de activiteit gecommuniceerd aan de inschrijver. De regels van artikel 6 van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing bij de annulatie van een activiteit door Turnclub Athen.

Art. 5. De factuur vermeld in artikel 4, eerste lid, dient binnen de 10 dagen na ontvangst betaald te worden. In het geval de termijn tussen de ontvangst van de factuur en de start van de activiteit korter is dan 10 dagen, dient de factuur uiterlijk voor de aanvang van de activiteit betaald te zijn. Indien de factuur niet betaald wordt binnen de termijnen vermeld in het voorgaande lid, heeft Turnclub Athen het recht de inschrijving te annuleren zonder dat er enig recht op schadevergoeding ontstaat in hoofde van de inschrijver en / of de deelnemer. Deze annulatie gebeurt aan de hand van een e-mail.

3. Annulering.

Art. 6. Een inschrijving voor een activiteit kan steeds schriftelijk geannuleerd worden door de inschrijver. Elke annulering van een activiteit brengt een annuleringskost van 15 euro met zich mee. Een annulatie kan gemaakt worden voor één deelnemer, meerdere deelnemers of alle deelnemers. De annuleringskosten omschreven in dit artikel gelden steeds per individuele deelnemer.
-Gebeurt de annulering 30 dagen vóór de activiteit dan wordt het reeds gestorte inschrijvingsgeld, behoudens de annuleringskost zoals omschreven in het voorgaande lid, volledig teruggestort.
-Gebeurt de annulering binnen de 30 dagen vóór de activiteit, dan is er naast de annuleringskost zoals omschreven in het eerste lid, een administratieve kost gelijk aan 50 % van de totale kostprijs van de activiteit, verschuldigd.
-Ongeacht het tijdstip, wordt bij een annulering ten gevolge van ziekte of ongeval van de deelnemer, enkel de annuleringskost van 15 euro in rekening gebracht op voorwaarde dat Turnclub Athen onmiddellijk en voorafgaandelijk aan de activiteit en aan de hand van een origineel gedateerd medisch attest, hiervan op de hoogte gesteld wordt.
-Indien een deelnemer niet komt opdagen voor een activiteit, blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd.

 4. Kortingen

Art. 7. §1. Om een korting te genieten dienen de nodige bewijsstukken uiterlijk binnen de 14 dagen na de inschrijving overgemaakt te worden aan Turnclub Athen. Niet tijdig ingediende bewijsstukken geven aanleiding tot een facturatie zonder korting. Regularisering achteraf geeft aanleiding tot een regularisatie kost van 15 euro.

Art. 8. Turnclub Athen kent volgende kortingen toe voor deelnemers aan de activiteiten:
-Uitpas regio Gent, voorwaarden korting worden door UitPAS bepaald. De deelnemer is verplicht het juiste UIT-Pas nummer op te geven bij inschrijving.

5. Verzekeringen.

Art. 9. Elke deelnemer is verzekerd voor alle lichamelijke ongevallen tegen gevolge van de deelname, evenals voor ongevallen op de weg van en naar de activiteit. Deze dekking heeft betrekking op de medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds van de deelnemer en volgens de officiële Riziv barema’s. De burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels en materiële schade aan derden is verzekerd tot een bepaald bedrag. Bij eventuele ziekte van een deelnemer tijdens het sportkamp geldt de eigen ziekteverzekering van de deelnemer.

Art. 10. Indien het materiaal, uitrusting, terreinen, gebouwen van Sport Vlaanderen, al dan niet opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden van de deelnemer. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoop van het beschadigde. Bij opzettelijke schade kan de toegang tot de activiteit van Turnclub Athen voor (on)bepaalde duur ontzegd worden. Turnclub Athen is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen. Diefstal, verlies van en schade aan de kledij en het materiaal van de deelnemer kunnen niet verhaald worden op Turnclub Athen.

6. Privacybeleid.

Art. 11. De inschrijver en de deelnemer aan de activiteiten gaan ermee akkoord dat hun persoonsgegevens worden opgeslagen in één of meer klantenbestanden. De desbetreffende klantenbestanden behoren uitsluitend toe aan Turnclub Athen. Turnclub Athen respecteert de privacy van alle inschrijvers en deelnemers en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de inschrijver en / of deelnemer. De persoonsgegevens die de inschrijver via de website van Turnclub Athen verstrekt, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel. Bij de inschrijving worden de persoonsgegevens gebruikt om de nodige documenten te kunnen e-mailen of opsturen, om de inschrijving te factureren en te communiceren. Bijkomende vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Turnclub Athen, het verwijderen of wijzigen van gegevens dienen te gebeuren via info@turnclubathe.be.

Art. 12. Tijdens de activiteit zullen er één of meerdere groepsfoto’s van de deelnemers genomen worden, die nadien op de website kunnen worden gepubliceerd. Bovendien kunnen er ook niet-gerichte sfeerbeelden van de activiteiten worden gefotografeerd met het oog op het eventuele gebruik voor eigen sportpromotie campagnes op de eigen website, facebookpagina en brochures. Voor het nemen en publiceren van de foto’s van de deelnemers wordt aan de inschrijver een expliciete toestemming gevraagd bij de inschrijving.

7. Varia.

Art. 13. De voertaal tijdens een activiteit is het Nederlands. Indien tijdens een activiteit blijkt dat een deelnemer te weinig Nederlands spreekt en begrijpt, kan deze deelnemer zijn activiteit door Turnclub Athen beëindigd worden, zonder dat dit aanleiding geeft tot een terugbetaling van de inschrijving.

Art. 14. Het inschrijvingsgeld voor deelnemers onder de 12 jaar is fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat de inschrijver de deelnemer fiscaal ten laste heeft. Turnclub Athen stuurt op aanvraag de benodigde attesten aan de inschrijvers die aan de voorwaarden voldoen. Dit artikel is enkel van toepassing bij sportkampen van Turnclub Athen.

Art. 15. Turnclub Athen heeft het recht onderhavige algemene voorwaarden jaarlijks per 1 januari te wijzigen.

Art. 16. Klachten met betrekking tot de toepassing van deze algemene voorwaarden moeten uiterlijk binnen de 30 dagen na het feit waarover geklaagd wordt, ingediend worden bij Turnclub Athen, Sint-Baafskouter 108, 9040 Sint-Amandsberg.

Art. 17. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten georganiseerd vanaf 2020.